Algemene voorwaarden 2016-04-15T10:30:12+00:00

Algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende bestellingen, contracten, leveringen, producten en diensten, van welke aard dan ook tussen BRAINSPOT BVBA en de klant.
 • Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden, wel­ke steeds voorrang hebben op de eventuele algemene voorwaarden van de klant zelf.
 • Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien deze tussen de verschillende partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 • BRAINSPOT BVBA is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkom­sten, of onderdelen daarvan.

Offertes en prijzen

 • Alle offertes zijn vrijblijvend en blijven gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders werd vermeld.
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 • Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van BRAINSPOT BVBA zijn onder voor­behoud van schrijffouten. Voor de gevolgen van schrijffouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Offertes dienen verplicht in hun geheel te worden beschouwd. BRAINSPOT BVBA kan niet verplicht worden tot het uitvoeren van een gedeelte van de offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, tenzij uitdrukkelijk akkoord van BRAINSPOT BVBA.

Schriftelijke Bevestiging

 • Offertes dienen bij wijze van goedkeuring door de klant schriftelijk te worden bevestigd.
 • De klant erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Elke annulering van een tot stand gekomen overeenkomst geeft aanleiding tot vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 70% van de aanne­mingssom. BRAINSPOT BVBA behoudt zicht het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien hiertoe aanleiding bestaat.

Aanlevering van gegevens

 • De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BRAINSPOT BVBA aangeeft dat ze nood­zakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd.
 • Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt, is het mogelijk dat de uitvoering van de opdracht wordt uitgesteld of opgeschort.
 • Gegevens die door de klant zijn aangeleverd, worden geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten.

Levertijd

 • Projecten worden opgenomen in de planning zodra de getekende overeenkomst en het project-voorschot op rekening van BRAINSPOT BVBA zijn ontvangen.
 • De door BRAINSPOT BVBA opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Vertraging in de uitvoering geeft onder geen enkele omstandigheid aanleiding tot schadevergoe­ding aan de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan BRAINSPOT BVBA de uitvoering van een fase opschorten totdat de opdrachtgever de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd
 • Projecten worden enkel definitief opgeleverd indien alle openstaande facturen door klant aan BRAINSPOT BVBA werden voldaan.
 • Indien een project door toedoen van de klant 60 dagen of meer op non-actief staat, dan behoudt BRAINSPOT BVBA steeds het recht om het resterende projectbudget te factureren als zou het project volledig opgeleverd zijn.

Wijziging opdracht

 • Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan verhoging van de kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit verlaging van de kosten ontstaat als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd door BRAINSPOT BVBA aan de klant.
 • Indien BRAINSPOT BVBA, door omstandigheden op het moment van de offerte of de opdrachtbe­vestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is BRAINSPOT BVBA gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen.

Rechten van intellectuele eigendom

 • Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, programmatuur, rapporten, offer­tes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, blijven te allen tijde eigendom van BRAINSPOT BVBA.

Eigendomsvoorbehoud

 • Zolang de klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen/diensten eigendom van BRAINSPOT BVBA. In geval de klant enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover BRAINSPOT BVBA niet na­komt is BRAINSPOT BVBA zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen of onbeschikbaar te maken, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van BRAINSPOT BVBA op vergoeding van schade, gederfde winst en intrest.

Betalingsvoorwaarden

 • Een voorschot van teminste 30 % wordt gefactureerd op het ogenblik van ondertekening van de overeen­komst. Het resterende te factureren saldo, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten, wordt per maand afgerekend volgens de in de betreffende maand op het project geleverde prestaties.
 • Alle facturen moeten betaald worden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling zal, bovenop het verschuldigd bedrag, een nalatigheidintrest gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met 5% aangerekend worden. Daarnaast is een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% op het openstaand bedrag met een minimum van €500,00. Deze nalatigheidsintresten en schadevergoeding zijn verschuldigd van rechtswege vanaf de vervaldag van de facturen en zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 • Alle leveringskosten en verplaatsingskosten zijn voor rekening van de klant aan €1,- per kilometer, gerekend vanaf het hoofdkantoor van BRAINSPOT BVBA
 • Elk protest van een factuur moet, om ontvankelijk te zijn, binnen de 8 werkdagen na de verzen­dingsdatum van de factuur schriftelijk worden meegedeeld aan BRAINSPOT BVBA.
 • Niet betaling van de factuur op de vervaldag kan door BRAINSPOT BVBA worden beschouwd als verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever.
 • Protest, van welke aard ook, door de opdrachtgever schort de verplichtingen (met inbegrip van de betalingsverplichtingen) van de opdrachtgever niet op.

Aansprakelijkheid

 • De opdrachtgever vrijwaart BRAINSPOT BVBA in hoofdsom, interesten en kosten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade (beweren) te lijden of geleden hebben.
 • Voor zover BRAINSPOT BVBA bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en/of leveringen van derden, kan BRAINSPOT BVBA op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit deze relaties.
 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan BRAINSPOT BVBA slechts aansprakelijk zijn voor een schadevergoeding die beperkt is tot het tussen BRAINSPOT BVBA en de opdrachtgever overeengekomen factuurbedrag.
 • De aansprakelijkheid van BRAINSPOT BVBA wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant BRAINSPOT BVBA binnen de 48 u na het ontstaan van de schade onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en BRAINSPOT BVBA ook na die termijn toe­rekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BRAINSPOT BVBA in staat is adequaat te reageren.
 • Iedere aansprakelijkheid van BRAINSPOT BVBA voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • BRAINSPOT BVBA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of schade, noch direct, indirect of gevolgschade, met inbegrip van winstderving, voortvloeiend uit een claim of een gebeurtenis.
 • Met het oog op de dienstverlening kan BRAINSPOT BVBA het opportuun achten informatie over de opdrachtgever over te maken aan derden buiten Europa, die geen wetten hebben ter bescherming van data vergelijkbaar aan deze in Europa. De opdrachtgever aanvaardt dit risico geheel voor eigen rekening.
 • De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden “afgeluisterd” kan worden.
 • BRAINSPOT BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 • BRAINSPOT BVBA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal.
 • De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. BRAINSPOT BVBA wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan BRAINSPOT BVBA aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de schrijfwijze (incl. taalfouten) van de publicatie. Alle auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
 • BRAINSPOT BVBA doet alle inspanningen om de veiligheid van haar systemen te waarborgen. Echter kan geen enkele data opslag of transfer 100 % veilig gegarandeerd worden. De opdrachtgever aanvaardt dit risico geheel voor eigen rekening.

Overmacht

 • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobili­satie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toele­vering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat BRAINSPOT BVBA door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van BRAINSPOT BVBA kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 • Eventuele reeds geleverde prestaties door BRAINSPOT BVBA tot aan het moment van de over­macht zullen alsnog gefactureerd worden.

Duur en beëindiging

 • De overeenkomst voor hosting diensten abonnementen, SLA’s, hostings en gebruikslicenties wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden.
 • Alle overeenkomsten voor diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.
 • Indien de klant enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft BRAINSPOT BVBA het recht alle met de betrokken klant gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van BRAINSPOT BVBA op vergoeding van schade, gederfde winst en intrest.

Geheimhouding

 • Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 • Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
 • BRAINSPOT BVBA is gerechtigd de geleverde diensten in haar portfolio op te nemen van zodra het project voor de buitenwereld beschikbaar is. BRAINSPOT BVBA kan het geleverde project aan­wenden in zijn eigen commerciële communicatie.

Personeel

 • De klant zal werknemers van BRAINSPOT BVBA die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van de klant verrichten, alle nodige ondersteuning bieden in functie hiervan.

Niet-afwerving

 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan om relaties aan te knopen, rechtstreeks of onrechtstreeks met werknemers of zelfstandige medewerkers van BRAINSPOT BVBA tot 3 jaar na datum van deze overeenkomst. Inbreuk hierop zal forfaitair worden bestraft met € 75.000 per schade geval. Indien BRAINSPOT BVBA denkt dat de schade hoger is dan zal ze haar het recht voorbehouden om dat te eisen.

Klachten

 • Klachten met betrekking tot leveringen of uitvoering van de overeenkomst in het algemeen, moe­ten BRAINSPOT BVBA schriftelijk bereiken binnen de 8 werkdagen na uitvoering/levering. Na deze periode wordt de opdracht geacht definitief te zijn opgeleverd en aanvaard door de klant.
 • Bij tijdige en gegronde bezwaren zal BRAINSPOT BVBA alles in het werk stellen om binnen een redelijke termijn een kosteloze herstelling te doen. Hierbij ontstaat in generlei mate enig recht op een vergoeding voor de klant.
 • Eigen interventies van de klant heffen elke grond tot klacht op.
 • Een klacht schort verplichtingen van de klant niet op.

Waarborg

 • De garantie bestaat erin dat BRAINSPOT BVBA te harer keuze, alles in het werk zal stellen om te trachten aangemelde gebreken te herstellen of daarin te voorzien.
  • Consultancy opdrachten: Uitvoerende en adviserende consultancy opdrachten worden uitgevoerd in de vorm van een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk niet als een resultaatsverbintenis. Advies komt steeds naar best vermogen en op basis van de beschikbare informatie tot stand, maar is in geen geval bindend. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de implementatie van dergelijk advies en vrijwaart BRAINSPOT BVBA van elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het betreffende advies.
 • Indien de overeenkomst melding maakt van een garantieperiode op technische uitvoeringen en implementaties, dan zullen gebreken opgelost worden zonder bijkomende kost. Er is geen sprake van gebreken indien:
  • Een bijkomende dienst wordt gevraagd;
  • Een nieuwe functionaliteit wordt gevraagd;
  • Er sprake is van onjuist gebruik door de opdrachtgever;
  • het de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie is die leidt tot gebreken.
 • Wanneer aan BRAINSPOT BVBA binnen de overeengekomen termijn geen gebreken/bugs gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot protest.

Nietigheden

 • De nietigheid of ongeldigheid van één of meerdere specifieke bepaling van de Algemene Voorwaarden leidt niet tot de nietigheid van de volledige overeenkomst.
 • De nietige bepaling wordt in onderling overleg door de partijen vervangen door een geldige bepa­ling met dezelfde draagwijdte en leunt inhoudelijk zo dicht mogelijk aan bij de inhoud en intentie van de oorspronkelijke bepaling.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 • Op alle verbintenissen uit deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 • Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Gent.